0 POLOŽEK
0 Kč
Zbývá 1500 Kč do dopravy Zdarma
Nacházíte se » Leda.cz - úvod » Nakladatelství LEDA

LEDA spol. s r.o. je jediným českým vydavatelstvím specializovaným na jazykové slovníky, učebnice a příručky a na naučné slovníky. Od založení v r. 1992 usilujeme o vysokou odbornou úroveň své produkce, o její kvalitu, serióznost a uživatelskou přitažlivost. Autory našich publikací jsou renomovaní odborníci s hlubokou jazykovou a metodickou erudicí. Prakticky na každé naší jazykové publikaci se podílejí i rodilí mluvčí, kteří slovníky a učebnice podrobně lektorují, provádějí jazykovou úpravu či vytvářejí audionahrávky.

Jako jediné nakladatelství u nás se systematicky věnujeme jak hlavním světovým jazykům, tak jazykům menších národů a států. Ediční řady našich slovníků a učebnic v současné době zahrnují 22 evropských jazyků, dále čínštinu, indonéštinu a japonštinu. Naše slovníky a učebnice vycházejí v průběžně aktualizovaných a doplňovaných vydáních, která představují páteř moderní jazykové literatury v České republice.

V naší nabídce je nyní více než 230 jazykových publikací, celkový dosud prodaný náklad už přesáhl 2 miliony výtisků. Jazykové publikace vydáváme nejenom v knižní, ale i v elektronické podobě. Naše elektronické slovníky, encyklopedie a výukové programy mají více než 150 000 uživatelů, mezi kterými je většina nejvýznamnějších institucí a firem České republiky, např. Kancelář prezidenta republiky, ministerstva zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, obrany, vnitra atd., Nejvyšší kontrolní úřad, Magistrát hl. m. Prahy, větší počet vědeckých ústavů AV ČR, České vysoké učení technické, Universita Karlova, Vysoká škola ekonomická a většina vysokých škol v České republice, Burza cenných papírů, Česká pojišťovna, Živnostenská banka, Československá obchodní banka a další finanční ústavy, České energetické závody, Telefónica O2, Mittal Steel Ostrava, Česká rafinérská atd.

Knižní i elektronické slovníky vydané pod značkou LEDA získávají pravidelně přední ocenění v soutěži Slovník roku, kterou pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů. V soutěži s vročením 2007 obsadily naše slovníky v kategorii překladových slovníků (Česko-lotyšský slovník a Velký anglicko-český slovník) první a druhé místo, v kategorii elektronických slovníků druhé a třetí místo (Technický slovník naučný na CD a Velký anglicko-český (a česko-anglický) slovník na CD).

Naše nakladatelství spolupracuje s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR, s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou a s dalšími českými akademickými a univerzitními pracovišti. Účastníme se práce organizace evropských tvůrců slovníků - Evropské lexikografické společnosti a jsme zapojeni do několika mezinárodních projektů v oblasti lexikografie a multimédií.

Výuka jazyků

V licenci francouzského vydavatelství Auralog, jež v současnosti představuje naprostou špičku v oboru počítačové výuky jazyků, vám přinášíme české verze světově úspěšných multimediálních programů TELL ME MORE určených pro výuku angličtiny a němčiny, které záhy obohatíme i o další světové jazyky.
Tyto metodicky vysoce propracované, technicky sofistikované, a přitom uživatelsky přátelské programy se opírají o inteligentní vyhodnocovací postupy korunované technologií rozpoznávání řeči, která uživatele přirozeně zbavuje zábran spojených s vyjadřováním v cizím prostředí, zlepšuje jeho výslovnost i schopnost porozumět rodilým mluvčím.
Trénink řečových dovedností, bohatá zásoba cvičení a her i podpora vestavěného mluvnického a slovníkového aparátu povyšují tyto programy na komplexního elektronického učitele jazyků, s nímž dosáhnete kýženého úspěchu bez ohledu na věk nebo dosavadní znalosti.

K výhodám našich výukových programů patří

 • ověřené postupy jazykové výuky podpořené nahrávkami rodilých mluvčích
 • možnost učit se v čase, který si sami určíte, tempem, které vám vyhovuje, a v podmínkách, kdy nerušíte své okolí a naopak
 • učení pomocí metody „škola hrou“ a řady multimediálních prvků, s jejichž přispěním si učivo snáz zapamatujete
 • interaktivita programu, díky níž získáváte bezprostřední odezvu na svůj výkon
 • fakt, že za elektronického „učitele“ zaplatíte pouze jednou

Jazykové certifikáty

Jazykové certifikáty jsou určeny pro zájemce o studium nebo práci v cizině. Zkoušky pro jednotlivé jazyky nabízejí autorizované instituce příslušných zemí.

Poměrně nové jsou evropské jazykové zkoušky TELC (z anglického The English Language Certificate). V České republice je zajištuje pouze Akademie J. A. Komenského (www.akademie.cz). Nakladatelství LEDA nabízí produkty, které napomáhají dosáhnout právě některé z úrovní evropské jazykové zkoušky, např. víceúrovňový výukový program
Tell Me More dovede uživatele až do úrovně B2 v obecném jazyce (pro angličtinu a němčinu) a do úrovně C1 v odborném jazyce (obchodní angličtina).

Angličtina

Zkoušky z angličtiny organizuje především British Council (www.britishcouncil.org/czechrepublic). Nabídka zahrnuje řadu tradičně vyžadovaných a uznávaných Cambridgeských zkoušek od Key English Test (= A2 na stupnici TELC) až po Certificate of Proficiency in English (= C2) pro všeobecný jazyk a řadu Business English Certificates pro obchodní angličtinu. Zkouška IELTS (International English Language Testing System) má dvě verze: pro studenty, kteří chtějí studovat na některé zahraniční univerzitě, je určen Academic Module, pro ty, kdo chtějí pracovat v některé anglicky mluvící zemi, je určen General Module.
Americká zkouška TOEFL je obdobou britské IELTS; informace je možno najít na www.fulbright.cz.

Němčina

Zkoušky z němčiny u nás zajišťuje Goethe-Institut v Praze (www.goethe.de/ms/pra), který nabízí celou škálu úrovní: od Start Deutsch 1 (= A1 na stupnici TELC) až pro Großes Deutsches Diplom (=C2). Užitečné informace najdou zájemci také na www.sprachenzertifikate.de.

Španělština

Zkoušky ze španělštiny zajšťuje Instituto Cervantes (v Praze oficiálně zahájí činnost v září 2005) z pověření Ministerstva školství a kultury Španělska. Získaný diplom DELE opravňuje ke studiu ve Španělsku a jeho držitelé ucházející se v cizině o práci, k jejímuž výkonu je zkouška ze španělštiny podmínkou, jsou od této zkoušky osvobozeni. Diplom je uznáván řadou zemí, s nimiž má Španělsko bilaterální dohody, včetně zemí EU. Další informace jsou na adresách http://diplomas.cervantes.es nebo www.cervantes.es.

Francouzština

Zkoušky z francouzštiny organizuje kulturní oddělení Francouzského velvyslanectví pod záštitou Mezinárodního centra pedagogických studií (CIEP) v Sèvres. Zkoušky jsou pořádány na 9 místech: ve Francouzském institutu v Praze, ve Francouzské alianci v Brně, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Plzni, ve Francouzsko-českém klubu v Českých Budějovicích a ve Zlíně a konečně ve Francouzském centru v Olomouci.
Získat lze dva typy diplomů - DELF (základní, 1. a 2. stupně) a DALF (pro pokročilé). DELF 1. stupně vyžaduje schopnost komunikace ve francouzštině v běžných životních situacích, a to písemně i ústně. Pro DELF 2. stupně je třeba mít obecné znalosti francouzských a frankofonních reálií a základní znalosti odborné francouzštiny. DALF vyžaduje porozumění psanému textu a psaný projev, porozumění mluvenému slovu a ústní projev, porozumění psanému textu a písemný projev ve specializované francouzštině a porozumění mluvenému slovu a ústní projev ve specializované francouzštině.
Zájemci, kteří nemají zkoušku DELF 1. stupně, a chtěli by složit přímo zkoušku DELF 2. stupně nebo i DALF, mohou vykonat přístupovou zkoušku složením vstupního testu TD (pro DELF 2. stupně) nebo testu CO (pro DALF).
Diplomy DELF a DALF vystavuje francouzské ministerstvo školství. Pro vstup na francouzskou univerzitu nejsou povinné, ale přihlíží se k nim.
Podrobnější informace lze získat na
http://www.ifp.cz/ifp/pubCZ/home/vyuka/certifikaty/Main/index.jet?title=Certifikáty&highlight=209

Projekty počítačové lingvistiky

Protože naším cílem je vytvořit moderní a jednotný slovníkový nástroj pro komunikaci v mnoha jazycích Evropy i světa, začali jsme postupně pod názvem LEDA – SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE (dále též LEDA SD) vydávat nejrozsáhlejší soubor slovníků pro angličtinu, němčinu a další evropské jazyky včetně naší mateřštiny. Projekt zahrnuje jak největší a nejznámější autoritativní slovníky, tak další slovníkové práce všeobecného, odborného i encyklopedického charakteru. Programové vybavení tohoto projektu je jednotné a opírá se o tyto revoluční vlastnosti.

 • Současný přístup k většímu počtu slovníků (v tutéž chvíli může uživatel prohledávat např. fond překladových, výkladových či odborných slovníků a rovněž je výhodně propojovat do skupin)
 • Fulltextové morfologické hledání a další pokročilé vyhledávací funkce (vyhledávání s využitím tvarosloví, za pomoci logických operátorů, s určením konkrétního úseku či tématu pro vyhledávání apod.)
 • Výkonné vyhledávání správného slova, byť je zadáno zvukově či graficky nepřesně (uživatel má možnost široce ovlivňovat toleranci vyhledávacího algoritmu)
 • Přehledné zobrazení všech slovníkových údajů zcela podle preferencí uživatele (uživatel může stanovit typ, velikost a barvu písma pro každý údaj v hesle)
 • U většiny slovníků konkordance, usnadňující jazykové studium a překládání (poskytují uživateli extrakt nejpodstatnějších nalezených informací)
 • U některých slovníků nahrávky vzorové výslovnosti, u encyklopedií multimediální doplňky (ve formě ilustrací, zvukových nahrávek, videosekvencí a vědomostních kvízů)
 • Snadné propojení s textovým editorem Microsoft Word (s jeho verzemi 7.0, 97, 2000 a XP formou makra, které značně zjednodušuje práci v obou aplikacích)
 • Podpora rozsáhlých uživatelských slovníků (v nichž si uživatel pořizuje vlastní záznamy a výhodně je připojuje k základnímu fondu publikace)

Minimální možná konfigurace počítače pro používání LEDA SD:
PC Pentium 166 MHz, SVGA (256 barev, rozlišení 800 ´ 600), RAM 32 MB, CD-ROM rychlost 4x, myš nebo odpovídající polohovací zařízení, Microsoft Windows 98 CZ, Microsoft Internet Explorer 5.5 CZ (je obsažen na instalačním disku).


Minimální doporučená konfigurace počítače pro používání LEDA SD:
PC Celeron 433 MHz, XVGA (16k barev, rozlišení 1024x768), RAM 64 MB, CD-ROM rychlost 4x, myš nebo odpovídající polohovací zařízení, Microsoft Windows XP CZ, Microsoft Internet Explorer 5.5 CZ (je obsažen na instalačním disku).
Potřebnou kapacitu pevného disku pro práci se slovníkem naleznete na obchodním balení jednotlivých slovníků a encyklopedií.

ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, Sberbank, QR platba
logo LEDA